Nadřazená kategorie: Etika

Kategorie: Principy 3R (Reduction, Refinement, Replacement)

 

V této části expertního systému je řešena tematika principů 3R.

 

Principy 3R (Reduction, Refinement, Replacement)

 

Zásady 3R

Provádění experimentů na živých zvířatech je dnes stále, přes všechny snahy o hledání alternativ, považováno za nevyhnutelné. Například dokumenty Evropské unie konstatují, že EU se sice hlásí k myšlence budoucího ukončení pokusů na zvířatech a jejich nahrazení alternativními metodami, avšak zároveň upozorňuje na časovou i finanční náročnost výzkumu těchto alternativních metod a při jejich zatímní neexistenci obhajuje pokusy jako nezbytné, s tím, že laboratorním zvířatům se snaží zajistit alespoň splnění požadavků welfare: 

„V současné době Evropská unie nemůže zakázat používání zvířat pro zkoušení nezávadnosti nebo biomedicínský výzkum. Ve snaze chránit pokusná zvířata a umožnit pokrok ve výzkumu proto EU přijme opatření k omezení pokusů na zvířatech a k zavedení minimálních požadavků na umístění zvířat a péči, která je jim poskytována.“ (http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_welfare/sa0027_cs.htm

Proto je požadována minimalizace utrpení a zejména bolesti, prováděná všemi možnými prostředky, které neodporují cílům pokusů. Zároveň je však třeba si uvědomit, že i v současných předpisech pojem „pokusu“ de facto předpokládá, že zvířeti ve zdůvodněných případech bude nebo může být způsobena bolest, utrpení, strach nebo trvalé poškození, tj. že půjde o činnosti, které jsou mimo oblast pokusů považovány za týrání. Zákon OZT tento rozpor řeší tak, že pokusnou činnost z pojmu týrání vyjímá (viz § 4 odst. 2 písm. b) zákona OZT). Z tohoto pohledu nelze než připustit, že právě v oblasti pokusů jsou činěny patrně největší ústupky lidským potřebám v neprospěch zvířat. Přesto však se právní úprava alespoň zaměřuje čím dál výrazněji na zpřísňování podmínek pro povolování a provádění pokusů, na několikastupňovou kontrolu (včetně kontroly mezinárodní) a dozor nad pokusy na živých zvířatech a na podporování výzkumu alternativních metod, které by mohly pokusy na živých zvířatech nahradit. Tento trend je plně v souladu s tzv. zásadou 3R („RRR“), kterou publikovali již v roce 1959 W. M. S. Rusell a R. L. Burch (RUSELL, W. M. S., BURCH, R. L. The priciples of humane experimental technique. Methuen, 1959).

Replacement – náhrada zvířat v pokusech například technikami in vitro, videem, matematickými modely apod. Zvířata jsou a mohou být nahrazována těmito prostředky, pokud dosažený výsledek některým z alternativních postupů je na stejné nebo vyšší úrovni ve srovnání s pokusem na zvířatech;

Reduction – omezení počtu zvířat zařazovaných do experimentu je ovlivněno řadou faktorů. Především je to výběr samotné metody a uspořádání pokusu, standardizace používaných metod, jejich přesný popis a reprodukovatelnost. Dalším faktorem je volba vhodného biologického modelu, s tím souvisí i kontrola faktorů životního prostředí v původním chovu, u dodavatele i ve vlastním pokusu. K významné redukci vede samozřejmě kvalita zvířat použitých v pokusu, zajišťovaná především standardizací genetického a zdravotního stavu zvířat, který je kontrolován jejich pravidelným preventivním vyšetřováním a kontrolou před zahájením pokusu i v jeho průběhu;

Refinement – zjemnění je snaha o snížení až úplné vyloučení bolestivých a stresujících přístupů a experimentálních postupů. Vychází z biologických potřeb zvířete a jim odpovídající technologie chovu a podmínek životního prostředí tak, aby byly splněny fyziologické požadavky příslušného druhu a udržena homeostáze organismu. V průběhu experimentu je vedle zacházení se zvířetem (klidná a jistá manipulace) důležitá volba co nejšetrnějších metod za současné analgezie (použití bolest tišících prostředků) a anestezie (lokální nebo celkové znecitlivění), jestliže umožní vyloučit bolest či neúměrný stres. Nedílnou součástí pokusu je i péče o zvíře po pokusu, zejména pokud jde o péči pooperační.

Uvedená koncepce se vžila a dnes patří mezi zásady v odpovědném a racionálním využití zvířat v pokusech. Tyto zásady jsou přijímány nejen odbornou veřejností, ale i řadou ochranářských organizací, a bezesporu vytváří platformu, na níž je možné začít oboustranný dialog. (KLÍR, P. Etické zásady a alternativní metody při práci s pokusnými zvířaty. In: KNOTEK, Z., MÍŠEK, I. (Eds.). Chov a využití pokusných zvířat. Brno, ICVI, díl I., 1999, s. 8.) V návaznosti na tyto zásady stanoví evropské unijní i české předpisy řadu dalších opatření k ochraně zvířat při pokusech, z nichž několik vybraných zásad uvedeme.

 

Tento text využíváme s povolením vydavatele, jedná se o ukázku z knihy:
Hana Müllerová, David Černý, Adam Doležal a kol. Kapitoly o právech zvířat: "my a oni" z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva. Vydání 1. Praha: Academia, 2016, s. 680 - 683.

Články v kategorii

Zde bude uveřejněn seznam článků náležejících přímo do kategorie Principy 3R (Reduction, Refinement, Replacement).